101 0 ^apor
102  ^aPT
200 1 ^aSociologia, pragmatismo e filosofia^fEmile Durkheim^gtrad. Evaristo Santos
210  ^aPorto^cRés Editora^d[19--?]
215  ^a278 p. ;^d21 cm
300  ^aTit. orig.: Pragmatisme et sociologie : sociologie et philosophie
606  ^aSociologia
606  ^aFilosofia
700  1^aDurkheim,^bEmile
702  1^aSantos,^bEvaristo^4730
920 n
921 a
922 m
923  
924  
925  
931 19911127
932 f
933 19 
934   
935 k 
936 y
937 0
938 ba
966  ^lCEJ^sSOA.147^a30000002486